Adatkezelési nyilatkozat

1. Általános adatkezelési elvek

1.1 A www.ammonia.hu domain név alatt elérhető Internetes oldalt (a továbbiakban: Weboldal) az Vegi Pont Kft. (székhely: 4090 Polgár Hősök u. 102. ); cégjegyzékszám: 09 09 011688; a továbbiakban: Üzemeltető) működteti és szolgáltatja. A jelen adatvédelmi nyilatkozat a Weboldallal kapcsolatban az Üzemeltető által folytatott adatkezelési gyakorlatot mutatja be.

1.2 A Weboldal használata a Weboldal látogatása során rögzített adatokkal végzett adatkezelések tekintetében a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak elfogadásának, és az itt meghatározott adatkezeléshez való tájékozott hozzájárulásnak minősül (tekintettel arra, hogy a forgalmi adatok automatikusan rögzítésre kerülnek).

1.3 A Weboldalon megadott és a látogatás során rögzített személyes adatok kezelője az Üzemeltető. A Weboldalon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja az adatalanyok tájékozott hozzájárulása, amelyet tipikusan adataik megadásakor adnak meg. Kivételt képeznek ez alól a jogszabályok által elrendelt vagy lehetővé tett adatkezelések, mely esetben az adatkezelés alapja az adott jogszabály vonatkozó rendelkezése.

1.5 Az Üzemeltető által a Weboldal tekintetében végzett adatkezelés elsődleges célja a Weboldal hatékony, biztonságos és adott esetben személyre szabott formában történő nyújtása, a személyre szabott reklámok megjelenítését és a szolgáltatások hatékonyságának növelését is.

2. A Weboldal látogatása során rögzített adatok

2.1 A Weboldalra látogatók számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása és az esetlegesen felmerülő hibák észlelése céljából automatikusan naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülhetnek. A naplófájlokról statisztika készül és a rendszeresen keletkező napló-állományok tárolásra kerülnek az Üzemeltető vagy szerződéses partnere, a Webnode Kft. szerverén. Az IP-címeket az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne. Az oldalak látogatása során a személyes adatokat nem tartalmazó session azonosítók automatikusan törlődnek.

2.2 A Weboldal egyes részei ún. "cookie"-kat használhatnak - kis fájlokat, amelyek a felhasználók hardverének merevlemezén tárolódnak, adatfeljegyzés és a felhasználók azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A felhasználók beállíthatják böngésző programjukban, hogy értesítést kapjanak a cookie-k küldéséről, és eldönthetik, hogy kívánják-e azokat fogadni. A cookie-k el nem fogadásakor egyes weblapok nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatban további információ a https://www.cookiecentral.com címen olvasható.

3. Adatfeldolgozás, adatkezelés időtartama

3.1 Az Üzemeltető a Weboldalon végzett adatkezelés során adatfeldolgozóként az alábbi cégeket veszi igénybe:

Polgári Agrokémia Kft. Honlap üzemeltetés

3.2 Az Üzemeltető által kezelt adatokat az adatfeldolgozókon kívül csak az Üzemeltető erre kifejezetten feljogosított munkavállalói és megfelelő titoktartási kötelezettség mellett a feladataik teljesítéséhez szükséges mértékben a Weboldalon elérhető szolgáltatások teljesítésébe bevont alvállalkozói ismerhetik meg. Az adattovábbítással érintett személyek listája elérhető az Üzemeltető székhelyén.

3.3 Az adatkezelés időtartama az adott felhasználóval fennálló ügyfélkapcsolat időtartamával egyezik meg. A Weboldal felhasználói által a Weboldalon megadott, illetve felvett adatokat, és a felhasználók preferenciáit az Üzemeltető különböző keresési paraméterekkel használható számítógépes adatbázisban kezeli, és időről-időre megkeresi felhasználóit az adatbázisban kezelt adatok naprakészségének biztosítása céljából.

4. Az adatkezeléssel érintett személyek jogai

4.1 A felhasználók az Üzemeltető székhelyére küldött levélben, valamint a Weboldal impresszumában megtalálható e-mail címre küldött elektronikus levélben jogosultak az Üzemeltető által a személyes adataikon végzett adatkezeléshez megadott hozzájárulásukat egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni, illetve jogosultak személyes adataik kezelése ellen az Avtv. által meghatározott esetekben tiltakozni.

4.2 A felhasználók jogosultak személyes adataik felhasználásáról is tájékoztatást kérni a fenti e-mail címen. Az Üzemeltető mint adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A felhasználóknak joguk van kérni adataik törlését is a fenti e-mail címen.

4.3 Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

5. Adatbiztonság

Bár az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására és betartja a vonatkozó jogszabályi követelményeket, az Üzemeltető nem garantálja, hogy az egyes felhasználóknak a Weboldal használata során kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Weboldalon belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

6. Az Üzemeltető által játékokra vonatkozó speciális rendelkezések

Az Üzemeltető által esetlegesen szervezett nyereményjátékokban és más akciókban történő részvétellel a játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a részvétel során megadott adataikat az Üzemeltető az akció lebonyolítása, a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése, az esetleges reklamációk kezelése, illetve a nyeremények kézbesítése céljából kezelje. A játékosok beleegyezésüket adják továbbá ahhoz, hogy nyertességük esetén nevüket és lakcímük település adatát, valamint egyéb a játék részvételi szabályzatában szereplő adatokat az Üzemeltető a Weboldalon és más egyéb médiában nyilvánosságra hozza. A nyereményjátékokban és akciókban való részvétellel a játékosok minden esetben elfogadják az adott akcióra vagy játékra vonatkozó szabályzatot.

7. Egyéb speciális adatkezelések

7.1 Az Üzemeltető az info @ ammonia.hu e-mail címre beküldött vásárlói bejelentéseket, panaszokat és az azokhoz kapcsolódó valamennyi személyes adatot a bejelentés és panasz kivizsgálása céljából és annak időtartamáig kezeli.

7.2 Az Üzemeltető az info @ ammonia.hu e-mail címre küldött önéletrajzokat, jelentkezéseket és az abban foglalt személyes adatokat a jelentkezések elbírálása céljából az ahhoz szükséges ideig kezeli.

8. A Nyilatkozat módosítása

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a Weboldal nyitóoldalán, amely a hozzáférhetővé tételt követő 5. napon lép hatályba.